A www.goodwillinfo.hu oldal üzemeltetője: Goodwill Pharma Kft.

Üzemeltető székhelye: Goodwill Pharma Kft.
Üzemeltető cégjegyzékszáma: 06-09-004915
Üzemeltető adószáma: 11399270-2-06
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a goodwillinfo.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett goodwillinfo.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatását mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi. A Felhasználó a Honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi.

A Honlap Zárt Orvosi Portál része gyógyszerismertetéssel kapcsolatos információkat tartalmaz! A hatályos jogszabályok szerint, az ehhez való hozzáférés kizárólag Egészségügyi szakemberek számára lehetséges, akiknek a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszerismertetés szólhat, ettől eltérő felhasználás jogtalannak minősül és a Goodwill Pharma Kft. felelősséget nem vállal! Továbbá nem vállal a Honlap készítője és üzemeltetője felelősséget a Honlap használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért, a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint jogosulatlan felhasználás és nem ellenőrzött tartalmak esetén a Honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem! A Felhasználó bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírásait!

A Honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap teljes tartalmát a Felhasználó vagy harmadik személy nyilvános vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, és nem módosíthatja. A Honlap főoldalára mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli engedély nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is!

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Szolgáltatás

A goodwillinfo.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

A Szolgáltatás igénybevétele

A goodwillinfo.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet a Szolgáltató csak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezetten hozzájárulásával küldhet.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

Szerzői jogi védelem

A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Hirdetések és linkek

A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett hirdetések elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat a Szolgáltató a szerkesztett tartalmaktól elkülönítetten (pl. jelöléssel) teszi közzé.

Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni!

Tilos a Honlap felületein a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatgyűjtést, profilalkotást, monitorozást végezni!

A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek, egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Honlapot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

Vonatkozó jogszabályok

  • Európai Parlament és Tanács „Általános Adatvédelmi Rendeletét” („GDPR”) 2016/679
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
  • 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.
  • a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv.